תקנון לפעילות פרפום דה בנימינה מארזי חברות

תקנון לפעילות פרפום דה בנימינה מארזי חברות בעמוד הפייסבוק של יקב בנימינה

1. כללי

1.1 תחרות שפרטיה יפורטו להלן תתנהל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה (להלן בהתאמה: "הפעילות" ו-"התקנון" ).

התקנון יפורסם באתר הפייסבוק של עורכת הפעילות שכתובתו: www.facebook.com/BinyaminaWines (להלן: "עמוד הפייסבוק"). עותק של התקנון יהיה מצוי גם במשרדי עורכת התחרות וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש.

1.2 תחילת ההשתתפות בפעילות תהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את התקנון, מסכים לאמור בו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי עורכת הפעילות, וכן מסכים הוא כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.

2. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם, כדלקמן:

2.1 "עורכת הפעילות" – אליעז בנימינה (18-18) בע"מ, ח.פ. 510733199 (להלן גם: "יקב בנימינה").

2.2 "הפעילות"- פעילות נושאת פרסים, במסגרתה יתבקשו המשתתפים לעלות בתגובה לפוסט ייעודי לכך שיפורסם בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות (להלן: "הפוסט") תגובה עם תיוג של חבר/חברה ונימוק מדוע לכותב הפוסט מגיע לזכות בפרס. הגולש עם התשובה הכי מקורית/מעניינית/מרגשת יזכה בפרס הבא: מארז פרפום דה בנימינה הכולל – בקבוק פרפום דה בנימינה, זוג כוסות, נר ריחני, כרבולית, דרופסטופ, פותחן, סוקולנט (להלן: "הפרס"). בפוסט יצוין המועד האחרון בו ניתן להעלות את התגובה. כל משתתף יהיה רשאי להעלות תגובה אחת בלבד.

2.3 "תקופת התחרות" – החל ביום 4.4.2021 ותסתיים ביום 17.4.2021.

2.4 "משתתף" – מי שרשאי לפרסם תגובה על-פי תנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 3 להלן.

2.5 "התגובה" – התגובה לפוסט אותה יעלה המשתתף במסגרת התחרות המסבירה מדוע לו הכי מגיע לו לזכות בפרס ובתיוג חבר או חברה איתם ישמח לחלוק את הפרס אם יזכה בו. תגובה שלא תכלול הן פירוט הסיבה לזכייה והן תיוג חבר/חברה תפסל באופן אוטומטי מהפעילות.

2.6 "זוכה" – משתתף שפרסם את התגובה הכי מרגשת ו/או מקורית ו/או מעניינת יקבל את הפרס, לפי החלטת ועדת הפרס.

2.7 "הפרס" – מארז פרפום דה בנימינה הכולל – בקבוק פרפום דה בנימינה, זוג כוסות, נר ריחני, כרבולית, דרופסטופ, פותחן, סוקולנט.

2.8 "ועדת הפרס" – ועדה בלתי תלויה של עובדים של עורכת הפעילות, אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

3. תנאי ההשתתפות

3.1 זכאי לפרסם תגובה שתשתתף בתחרות רק אדם אשר בבעלותו פרופיל פייסבוק פעיל וחוקי והינו מעל גיל 18 בלבד. המשתתף מתחייב להשתמש בפרופיל האישי שלו בלבד, ללא כל שימוש בהתארגנות ו/או קבוצות ו/או חברות כאלו או אחרות. פרופילים אשר אינם מייצגים אדם פרטי ו/או פרופילים המיועדים לתחרויות ייפסלו מראש. אדם שבבעלותו יותר מפרופיל פייסבוק אישי אחד, רשאי להשתמש עבור הפעילות באחד מהם בלבד.

3.2 אדם העומד בתנאי סעיף 3.1 לעיל נדרש לפעול בהתאם לכללים המפורטים בהגדרת ה"פעילות", וזאת במסגרת תקופת הפעילות.

3.3 התגובה חייבת להיות מקורית, שנרשמה על-ידי המשתתף בלבד, ואיננה מפרה כל זכות, לרבות בעלות, פרטיות או קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.

3.4 משתתף נדרש לפעול בדרכים ישרות והוגנות בלבד, וכל חשד לביצוע עבירה על אחד או יותר מסעיפי תקנון זה או תקנוני פייסבוק תגרום לפסילת המשתתף באופן מידי.

3.5 ההשתתפות אסורה על עובדיה של עורכת הפעילות, שותפיהם ובני משפחותיהם.

3.6 על כל משתתף לנהוג בדרך ארץ ובנימוס כשהוא מפרסם או מגיב להערותיהם של אחרים. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף אשר יהווה מטרד עבור שאר חברי העמוד ו/או משתתפי הפעילות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע כנגדה כל טענה בעניין זה.

3.7 עורכת הפעילות רשאית להשעות או לאסור על משתתף את ההשתתפות בפעילות, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, במקרה של חשד כי הפרטים האישיים אותם מסר אינם נכונים, ובין היתר, כי אינו בגיל המתאים ו/או קיים חשד סביר אצל עורכת הפעילות שהמשתתף פתח משתמש פיקטיבי ו/או במקרה שהמשתתף פעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב/לא כדין/לא ביושר תוך מעשה עבירה ו/או אם המשתתף ניסה להפר או הפר תנאי מתנאי התקנון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

3.8 לא תותר השתתפות של קטינים.

3.9 המשתתף מוותר בזאת על הזכות לאזכור שמו בכל דבר וענין הקשור לתגובה ו/או לפעילות.

3.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, עורכת הפעילות רשאית שלא לאשר השתתפות ו/או לבטל את השתתפותו של משתתף לרבות של מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. בחירת הזוכה

4.1 בחירת תגובת הזוכה תהיה על בסיס דירוג מקורי, איכותי ושיווקי שיקבע על-יד הרכב ועדת הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אל מול כלל התגובות החוקיות שהועלו במסגרת הפעילות. ועדת הפרס תבחר תגובה 1 בלבד.

4.2 למען הסר ספק יובהר, כי כמות ה"לייקים" ו/או "הלבבות" ו/או "התגובות" וכיו"ב להן תזכה כל תגובה לא תשפענה בהכרח על הבחירה בתגובות הזוכות. עורכת הפעילות לא תידרש לנמק את בחירתה בתגובות הנבחרות, והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

4.3 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להתנות את מתן הפרס לזוכה בקבלת האישורים הבאים, כולם או חלקם, כשהם חתומים על ידו:

4.3.1 אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל את כל תנאיו.

4.3.2 אישור לפיו הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בתגובה שהעלה והוא מיתיר לעורכת הפעילות לעשות כל שימוש בה, לרבות שימוש למטרות מסחריות, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם, וללא הגבלת זמן, ומוותר על כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

4.3.3 הזוכה יעניק לעורכת הפעילות – ללא תמורה – את מלוא הזכויות בתגובה, לרבות זכויות יוצרים ו/או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שהינה בלתי מוגבלת ו/או הזכות לפרסום את התגובה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.

4.3.4 הצגת תעודת זהות לפיו הינו מעל גיל 18.

5. הזכייה והפרס

5.1 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה במקום הראשון עד ליום 18.4.2021. ההודעה תשלח לתיבת ההודעות האישית של המשתתף בעמוד הפייסבוק האישי שלו והמשתתף יתבקש להשיב להודעה ולמסור בה פרטים מלאים לצורך יצירת קשר עימו. זוכה שלא ישיב להודעת הזכייה בתום 96 שעות ממועד שליחת ההודעה, לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך. בנסיבות אלו, יעבור הפרס אל המדורג במקום שמתחתיו.

5.2 מובהר, כי היה ולא יממש הזוכה את הפרס שלו, וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אם לא אותר על ידי עורכת הפעילות, כאמור), לא תחול על עורכת הפעילות כל חובה נוספת לעניין זה, זכייתו של המשתתף בפרס תבוטל והמשתתף לא יהא זכאי לכל פיצוי ולא תעמוד לו כל טענה כלפי עורכת הפעילות.

5.3 המועד לקבלת הפרס לזוכה במקום הראשון ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללוח הזמנים שלה ולזוכה לא תהיה כל טענה שהיא כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר המועד שנקבע לקבלת הפרס.

5.4 שליחת הפרס תעשה ע"י עורכת הפעילות באמצעות דואר רשום או שליח מטעם עורכת הפעילות ובמועד שייקבע על ידי עורכת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והינה מותנית בעמידה בתנאי תקנון זה, ולזוכה לא תהיה כל טענה שהיא כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר אופן אספקת הפרס, אי אספקת הפרס ו/או טיבו של הפרס ו/או מימוש הפרס ו/או אי מימוש הפרס וכו'.

5.5 הזכייה הינה אישית וניתנת למימוש אך על-ידי הזוכה.

5.6 הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת הפעילות.

5.7 עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או כל פרט ממנו ו/או להציע פרס חלופי בערך דומה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.8 עורכת הפעילות תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או אם יעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו.

5.9 תשלום כל מס, ניכוי או תשלום חובה אחר, מכל סוג שהוא, ככל שיחולו על פי כל דין בקשר עם הפרסים כאמור, הינו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת הפעילות רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים בפרס. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

6. אחריות ותנאים נוספים

6.1 תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד, והוא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומגבלות השפה העברית בלבד.

6.2 התוכן אשר יועלה ויפורסם בפוסט על ידי המשתתפים, הן במסגרת הפעילות והן במסגרת אחרת, אינו מייצג את הדעה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. מודגש בזאת, כי אין עורכת הפעילות אחראית לתוכן שמועלה לעמוד הפייסבוק במסגרת הפעילות או בכל מסגרת אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולהסיר כל פרסום ללא שום התראה מוקדמת ותחת שיקול דעתה הבלעדי.

6.3 עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי את התחרות כולה או חלק ממנה ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים אשר צוינו בה, וזו ללא התראה מוקדמת, ובלבד שתפרסם הודעה בדבר כך בעמוד הפייסבוק.

6.4 כל משתתף בפעילות מצהיר על הסכמתו לתקנון זה ופוטר את עורכת הפעילות מכל טענה, תביעה ודרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות זו.

6.5 מובהר, כי המשתתפים בפעילות עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף ו/או מי מטעמו בקשר עם השתתפותו בפעילות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד. המשתתף פוטר את עורכת התחרות מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או הזכייה בה (לרבות אך לא רק דרך קביעתה) ו/או אי הזכייה ו/או הפרס. מובהר כי האחריות למימוש הפרס חלה על הזוכה בלבד. הזוכה פוטר את עורכת הפעילות מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם מימוש ו/או אי מימוש הפרס.

6.6 עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בעמוד הפייסבוק יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינה אחראית כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית.

6.7 המשתתף מסכים בזאת לשפות ולפצות את עורכת הפעילות עם דרישתה הראשונה על כל נזק שייגרם לה בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור עם השתתפות אותו משתתף בפעילות שלא בהתאם להוראות התקנון ו/או להוראות כל דין.

6.8 למען הסר ספק מודגש בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף להשתתף בפעילות, לרבות בנסיבות בהן אותו משתתף נחסם, בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף השתתפות בפעילות כאמור (לרבות אך לא רק פעילות לא תקינה של רשת תקשורת ו/או של האתר "פייסבוק" ו/או של עמוד הפייסבוק (כהגדרתו לעיל)).

6.9 למען הסר ספק, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות בקשר לפעילות, תוצאותיה וכל הקשור בה.

6.10 למען הסר ספק, הפעילות הינה שיווקית בלבד והיא איננה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

6.11 יובהר, כי הפעילות אינה ממומנת או נתמכת או מנוהלת על ידי חברת פייסבוק בכל דרך שהיא ואין בינה לבין חברת פייסבוק כל קשר. כל משתתף פוטר בזאת את פייסבוק מכל אחריות שהיא הקשורה בתחרות ו/או בפרס.

6.12 הדין החל על תקנון זה כמו גם על הפעילות, הפרס וכל הקשור בהם הינו הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ולפעילות נתונים לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

6.13 לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות עמוד הפייסבוק של יקב בנימינה.